Slovníček pojmů

na webu Dražby a aukce nemovitostí TRADE REALITY

Vydal: společnost TRADE REALITY s.r.o., Realitní, aukční a dražební společnost, IČ 01662511, zapsaná pod spisovou značkou C 33353 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sídlem Legií 1278, 407 47 Varnsdorf, kontakty: info@rychledrazby.cz, www.rychledrazby.cz , jako Poskytovatel aukčního prostředí o provozu a užívání systému portálu rychledrazby.cz v elektronických aukcích pro fyzické a právnické osoby

I. Definice pojmů

Uživatel - uživatel je osoba, která prohlíží, stahuje nebo obsluhuje veřejnou část portálu www.rychledrazby.cz. , pouze registrovaný uživatel s aktivovaným účtem však může služby portálu www.rychledrazby.cz  využívat , přihlašovat se do aukcí, podávat námitky či dotazy atd. 

Registrovaný uživatel - registrovaným uživatelem se stává osoba, která vyplní osobní a jiné údaje ve formuláři požadované portálem www.rychledrazby.cz  v sekci REGISTROVAT a žádost o registraci odešle kliknutím na tlačítko "Registrovat". Podmínkou pro úspěšné odeslání je souhlas s provozními podmínkami portálu,  souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas se zasíláním obchodních sdělení případně s cenovými podmínkami portálu. Bez poskytnutí souhlasu není možné získat uživatelský účet ani jej aktivně využívat. Po odeslání registrace se vytvoří účet uživatele, který je nutné nejprve aktivovat kliknutím na odkaz v přijatém e-mailu od dražebního portálu www.rychledražby.cz.

Poskytovatel aukčního prostředí - je subjekt, který vyhlašovateli aukce jakož i ostatním účastníkům umožňuje prostřednictvím webové aplikace vypsání aukce a zejména pak průběh aukčního jednání prostřednictvím elektronické aukce na portále rychledrazby.cz. Také může provést administraci aukce na pokyn vyhlašovatele aukce.

Aktivovaný účet - po odeslání registrace se vytvoří účet uživatele, který je nutné nejprve aktivovat. Aktivace se provede kliknutím na aktivační odkaz v e-mailu, který po odeslání registrace uživateli přijde na jím uvedený e-mail. V případě nedoručení e-mailu s aktivačním odkazem nebo chybně uvedeného e-mailu je možné požádat o ruční aktivaci účtu na podpoře portálu.

Uživatelský účet - je účet, ke kterému se registrovaný uživatel přihlásí pomocí jím zvoleného uživatelského jména a hesla. Bez znalosti uživatelského jména a hesla se není možné do uživatelského účtu přihlásit a tedy se ani účastnit aukčního jednání.

Přihlášení do aukce - po přihlášení do uživatelského účtu jsou dostupné další služby portálu, včetně možnosti se do aukce přihlásit. Přihlášení do aukce se provede kliknutím na tlačítko "Účastnit se". Poté uživatel zvolí, v jaké roli se chce zúčastnit a pokud se chce zúčastnit v roli dražitele, potom i do jaké formy vlastnictví chce předmět aukce nabýt. Kliknutím na tlačítko "Účastnit se" se do aukce přihlásí.

Aukce - způsob prodeje věcí, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání aukčního jednání na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (podání), činěných formou příhozů (navýšení posledního podání) zájemců o uzavření kupní smlouvy s cenou odpovídající nejvyššímu podání dražitele. poskytovatelem dražebního a aukční prostředí je společnost TRADE REALITY s.r.o., Legií 1278,407 47 Varnsdorf

Podmínky aukce - definují práva a povinnosti účastníků aukce, její průběh i vzniklé závazky, zejména mezi vyhlašovatelem aukce resp. vlastníkem předmětu aukce a vítězem aukce resp. kupujícím, jsou zakotveny v Aukční vyhlášce.

Podmínky připuštění do aukce - v aukční vyhlášce musí být uvedeno, jaké podmínky musí dražící účastník splnit, aby byl do aukce a tedy i aukčního jednání připuštěn. Těmito podmínkami mohou být zejména registrace, přihlášení do aukce a složení aukční jistoty ve formě zálohy na služby Poskytovatele aukčního prostředí, dle podmínek aukce.

Aukční jistota - je peněžní částka, která zajišťuje závazek dražícího účastníka a nezapočítává se na dražícím účastníkem nabídnutou cenu. V našich aukcích je jistota zúčtována jako odměna Poskytovatele za zprostředkování příležitosti předmět aukce koupit. Na co se aukční jistota skládá a v jaké výši a na jaký účet musí být vždy uvedeno v aukční vyhlášce. Rovněž zde musí být uvedeno, jak se se zálohou naloží v případě, že dražící uživatel zvítězí. Rovněž je uvedeno do kdy se musí aukční jistota vrátit, pokud dražící účastník nezvítězí a není ani určen Vítězem v pořadí.

Vítěz aukce – se stává účastník aukce s nejvyšším podáním v okamžiku ukončení aukce.

Vítězem aukce v pořadí – se stává účastník aukce, který skončil za vítězem aukce na druhém místě s nabídkou, která je v okamžiku ukončení aukce nižší o méně než 10% z celkové vítězné nabídky.

Připuštění do aukce - o připuštění do aukce se uživatel dozví na detailu aukce - zobrazí se informace, že byl připuštěn do aukce a zobrazí se odpočítávání do zahájení aukčního jednání . Uživatel obdrží email, ve kterém bude informován o připuštění do aukce.

Detail aukce - detail aukce je webová stránka, která zobrazuje detaily aukce a informace o ní, včetně fotodokumentace a možnosti se přihlásit či pokud je uživatel přihlášen pak informaci o stavu připuštění do aukce a každý detail aukce je možný nalézt na www.ryvhledrazby.cz.

Záložky na detailu aukce - na detailu aukce jsou ve spodní části webové stránky záložky, zobrazující přehledně další informace, jako popis předmětu aukce, umístění, dokumenty, informace o vyhlašovateli .

Předmět aukce - předmět aukce je věc, movitá či nemovitá. Pokud je předmětem aukce movitá spotřební věc, může být též nazývána jako zboží. Popis předmětu aukce musí být uveden v aukční vyhlášce a musí být dostatečně určitý a přiměřený pro účely aukce. Určitost a přiměřenost je chápána běžnou zvyklostí popisu v inzerátech a inzertních serverech apod.

Obvyklá (nabídková) cena předmětu aukce - pro snadnější orientaci v ceně předmětu aukce je většinou součástí dokumentace předmětu aukce (v záložce dokumenty) i určení či odhad ceny obvyklé předmětu aukce nebo určení či odhad obvyklé nabídkové ceny předmětu aukce, případně jiný typ ocenění. Taková cena je buď určena znalcem či jiným odborníkem s praxí v oboru anebo vyhlašovatelem či jím pověřenou osobou formou srovnání s obdobnými nabídkami dostupnými při standardní nabídce prodeje a může být podložená odkazy na tyto porovnatelné nabídky. Jak se druh dané ceny zjišťuje, je součástí textace zjištění či odhadu daného typu ceny.

Aukční jednání - část aukce, ve kterém je možné činit podání resp. příhozy připuštěnými účastníky aukce.

Aukční vyhláška - je dokument obsahující popis předmětu aukce, způsob jejího provedení, podmínky pro účast v ní a další podstatné informace týkající se předmětu aukce, způsobu konání aukce a poskytovatelem dražebního a aukční prostředí je společnost TRADE REALITY s.r.o., Legií 1278,407 47 Varnsdorf způsobu převodu vlastnického práva k předmětu aukce v případě úspěšného aukčního jednání, jakoži další.

Vyhlašovatel aukce - vyhlašovatel aukce je osoba, která je uvedena na záložce dražebník a je buď majitelem předmětu aukce nebo předmět aukce ovládá v odpovídajícím rozsahu vlastnických práv nebo jedná na pokyn majitele předmětu aukce;.

Vlastník předmětu aukce - je osoba (nebo osoby) oprávněná s předmětem aukce nakládat, zejména je držitelem vlastnického práva a je oprávněná předmět aukce prodat . Vlastníků může být i více.

Dražící účastník - je do aukce přihlášený a připuštěný účastník, který splnil podmínky Aukční vyhlášky a má oprávnění činit nabídky formou Příhozů

Minimální podání - je minimální cena, kterou může dražící účastník za předmět aukce nabídnout .

Minimální příhoz - je minimální částka, o kterou může dražící účastník zvýšit svoji nabídku oproti poslední nabízené ceně.

Podání - jednotlivá nabídka výše ceny, kterou dražící účastník činí formou příhozu, a za kterou je zájemce v daný okamžik ochoten předmět aukce koupit, přičemž dražící účastník není omezen počtem nebo maximálních výší svých podání ( s výjimkou výše minimálního podání a minimálního příhozu), nabídka ceny je zároveň projevem vůle předmět aukce bez dalších podmínek koupit a je též závazným návrhem zájemce na uzavření kupní smlouvy. Účastník se zároveň zavazuje, že pokud se stane Vítězem v aukce nebo Vítězem aukce v pořadí nad ostatními účastníky, předmět aukce koupí za cenu odpovídající jeho nejvyššímu podání. Nesplnění závazku koupě předmětu aukce je vymahatelné právo a mohou tím vzniknout Vítězi aukce nebo Vítězi v pořadí náklady spojené s uplatněním práva vyhlašovatele.

Příhoz - forma činění podání, kdy dražící účastník vepíše do aukčního prostředí částku, o kterou nabízí více, než je poslední nabídka ceny a toto navýšení potvrdí, čímž učiní podání ve výši ceny, kterou ve skutečnosti nabízí. Minimální výše příhozu je uvedena v aukční vyhlášce, nižší příhoz nelze učinit.

Učinění podání/příhozu - dražící účastník odešle podání, resp. příhoz stisknutím tlačítka "Přihodit", čímž odešle nabízenou částku prostřednictvím svého prohlížeče na server portálu rychledrazby.cz, příhoz se má za učiněný okamžikem jeho zpracování serverem.

Začátek aukce - je určený čas v určený den, od kdy mohou dražící účastníci činit podání na detailu aukce dle aktuálního času serveru, na kterém je spuštěna aukční síň portálu www.rychlédrazby.cz .

Konec aukce - je určený čas v určený den, do kdy mohou dražící účastníci činit podání na detailu aukce. Pokud však zájemci činí podání v posledních 5ti minutách aukce, konec aukce nastane uplynutím 5ti minut od posledního podání.

Vítěz aukce – se stává účastník aukce s nejvyšším podáním v okamžiku ukončení aukce.

Vítězem aukce v pořadí – se stává účastník aukce, který skončil za vítězem aukce na druhém místě s druhým nejvyšším podáním.

Nejvyšší podání - nevyšší podání je vítězem poslední učiněné podání (nabídnutá cena), které zůstalo nejvyšším do okamžiku ukončení aukčního jednání případně následně určené využitím instituce Vítěze v pořadí.

Úspěšná aukce - je aukce, kdy bylo učiněno podání a zároveň nejvyšší podání učinil dražící účastník sesloženou aukční jistotou anebo byl určen Vítěz v pořadí.

Lhůta pro odkoupení - je termín určený v počtu dnů nebo přesným datem uvedeným v aukční vyhlášce, do kdy je Vítěz aukce případně Vítěz v pořadí povinen uhradit  jím nabídnutou kupní cenu, a přistoupit k podpisu kupní smlouvy, je-li tato forma převodu vyžadována. Po marném uplynutí této lhůty již vyhlašovatel aukce resp. majitel předmětu aukce není vázán povinností předmět aukce Vítězi aukce nebo Vítězi v pořadí prodat a Vítěz aukce nebo Vítěz v pořadí ztrácí nárok na koupi předmětu aukce.

Protokol o provedení aukce - je dokument, který se vygeneruje po jejím ukončení a obsahuje podstatné informace o aukci i jejím průběhu.

Kupující - Vítěz aukce, případně Vítěz v pořadí je vázán svojí nabídkou ceny (nejvyšším podáním) a je povinen předmět aukce koupit a za tím účelem poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost. Tento Vítěz aukce, případně Vítěz v pořadí se tak stává kupujícím.