Aukční podmínky a průběh aukce

na webu Dražby a aukce nemovitostí TRADE REALITY

 1. Společnost TRADE REALITY s.r.o. (dále též Poskytovatel aukčního prostředí nebo Poskytovatel) zajišťuje možnost využití aukčního portálu rychledrazby.cz a administraci aukcí na tomto portále. Jejím posláním je umožnit a rozšiřovat možnosti prodeje tímto moderním způsobem, který umožňuje pohodlně a bez nátlaku kupujícím v rámci aukčního jednání nabídnout kupní cenu prodávajícímu za předmět aukce.
 2. Všichni zájemci o koupi předmětu aukce jsou povinni v rámci své registrace na aukčním a dražebním portálu www.rychledrazby.cz  uvést úplné a pravdivé údaje. Stejně tak vyhlašovatel aukce resp. prodávající má povinnost uvádět pravdivé údaje o předmětu aukce. Za pravdivost a úplnost informací odpovídá jak zájemci resp. dražiteli, tak i provozovateli portálu rychledrazby.cz v rozsahu jimi deklarovaných údajů. Poskytovatel aukčního prostředí neodpovídá za správnost a úplnost těchto údajů, avšak v rámci možností je může ověřovat a v případě zjištění nesrovnalostí může uvést údaje do řádného stavu.
 3. Aukčním jednáním vznikají závazky mezi Vyhlašovatelem aukce resp. prodávajícím a zájemcem resp. dražitelem. Tyto závazky jsou popsány v aukční vyhlášce  a zejména dražitelé se přihlášením do aukce a složením aukční jistoty zavazují případné závazky splnit. Vymáhání takových závazků mohou obě strany činit vůči sobě, v žádném případě však nemohou plnění jakýchkoliv závazků případně vzniklou újmu nárokovat vůči Poskytovateli aukčního prostředí. Poskytovatel aukčního prostředí neodpovídá za jakékoliv závazky vzniklé v rámci aukčního jednání.
 4. Jediným závazkem, který vzniká mezi zájemcem resp. dražitelem a Poskytovatelem aukčního prostředí v rámci aukčního jednání je povinnost dražitele uhradit aukční jistotu na účet realitní, aukční a dražební společnosti, která pak bude Poskytovatelem aukčního prostředí zúčtovaná u Vítěze aukce nebo Vítěze v pořadí dle aukční vyhlášky. Dražitelům, kteří nezvítězí, bude aukční jistota v plné výši vrácena dle Aukční vyhlášky.
 5. Vyhlašovatel aukce resp. prodávající je oprávněn stanovit podmínky a požadavky na způsob prodeje a znění nebo ustanovení kupní smlouvy v aukční vyhlášce. Vítěz aukce je povinen respektovat tyto podmínky a je povinen k nim přistoupit. Pokud nebude uvedena podstatná náležitost, která je nutná pro realizaci prodeje, jsou obě strany povinny akceptovat obvyklé znění nebo řešení této situace, přičemž má přednost obecně užívaný způsob řešení a ochrana zájmů prodávajícího.
 6. V případě rozporu nebo možnosti odlišného výkladu v textech uvedených v souvisejících dokumentech nebo textech na portálech mají vždy přednost ustanovení v Aukční vyhlášce, Popisu průběhu aukce, následně Slovníčku pojmů.
 7. Při neúspěšné nebo zmařené aukci může na pokyn vyhlašovatele aukce dojít k vypsání nové aukce za stejných nebo i jiných podmínek. O využití institutu Vítěze v pořadí je povinen vyhlašovatel nebo Poskytovatel aukčního prostředí informovat pouze dražitele, kterého se tento institut Vítěze v pořadí týká.
 8. Přihlášením do aukce a složením aukční jistoty zájemce stvrzuje, že se s Aukční vyhláškou , Slovníčkem pojmů a Průběhem aukce výslovně seznámil a souhlasí s nimi.
 9. Způsob provedení aukce
  Aukce bude provedena prostřednictvím elektronického dražebního portálu www.rychledrazby.cz. Aukcí se pro účely tohoto jednání rozumí výběr kupujícího nabízejícího nejvyšší kupní cenu, která bude nabídnuta jako nejvyšší podání činěné formou příhozů (přihazování částek na poslední nabídnutou cenu) a následné zprostředkování příležitosti uzavřít kupní smlouvu k předmětu aukce mezi Vyhlašovatelem a vítězem aukce. Příhozy v aukci nesmějí být nižší než minimální příhoz. Horní hranice příhozu není omezena. Příhoz může být učiněn pouze registrovaným a připuštěným účastníkem prostřednictvím portálu www.rychledrazby.cz. Účastník zodpovídá za výši příhozů. Pokud dojde k příhozu v posledních 5ti minutách trvání aukce, doba do konce aukce se automaticky prodlužuje a bude činit vždy 5 minut od okamžiku učinění posledního příhozu.
  Elektronický licitátor může kdykoli v průběhu aukce snížit výši minimálního příhozu na 1/2. Pokud dojde ke snížení výše příhozu elektronickým licitátorem v posledních 5ti minutách trvání aukce, doba do konce aukce se automaticky prodlužuje o 5 minut od okamžiku snížení výše příhozu. 
  Portál po ukončení dražby označí vítěze (jeho identifikačním číslem v aukci) a vygeneruje protokol o provedení dražby, který bude přístupný všem účastníkům v záložce dokumenty na detailu dané aukce. 
 10. Podmínky účasti v aukci
  Aukčního jednání se může zúčastnit každá právnická nebo fyzická osoba způsobilá nabývat nemovitosti na území ČR do svého majetku, dále jen Dražitel. Dražitel je povinen splnit podmínky aukce. Dražitel je povinen splnit tyto podmínky stanovené Vyhlašovatelem a Poskytovatelem aukčního prostředí:
  1.  Provést registraci na portále www.rychledrazby.cz   (pouze pokud registraci ještě nemá)
  2. V případě změn osobních nebo firemních údajů již zaregistrovaného uživatele je možné zaslat žádost o změny na e-mail  info@rychledrazby.cz. Provozovatel neodpovídá za případné změny osobních nebo firemních údajů účastníka, který si o změny nezažádal. O změny je možné žádat pouze z ověřeného e-mailu uživatele.
  3. Přihlásit se do dražby kliknutím na tlačítko "Účastnit se" na webové stránce detailu aukce na portále www.rychledrazby.cz.
  4. Složit aukční jistotu odesláním částky na účet Poskytovatele, čímž účastník vyjadřuje souhlas se všemi podmínkami aukce a jeho případnými budoucími závazky.
 11. Listinná autentizace (ověření totožnosti), resp. její elektronická konverze není pro účely tohoto aukčního jednání vyžadována. Přihlášením do aukčního jednání (kliknutím na tlačítko "Účastnit se" na detailu aukce) vyjadřuje Dražitel souhlas se všemi podmínkami aukce, včetně podmínek v dokumentu Definice užitých pojmů a Průběh aukce, zároveň také sděluje a deklaruje svoji roli, ve které se chce aukce zúčastnit a také do jakého typu vlastnictví chce případně jako vítěz aukce předmět aukce nabýt a že údaje, jím uvedené v jeho účtu na portále www.rychledrazby.cz, jsou pravdivé a úplné a tím dochází k autentizaci dražitele pro účely této aukce. Dále tímto přihlášením do aukčního jednání vyjadřuje, že si je vědom závazků, které mu vzniknou jako vítězi aukce, případně jako dalšímu Dražiteli v pořadí, který se stal Vítězem v pořadí dle této aukční vyhlášky, zejména uhradit nabídnutou cenu vyhlašovateli a služby Poskytovatele portálu. Rovněž přihlášením do aukčního jednání prohlašuje a stvrzuje, že se dostatečně seznámil s fyzickým i právním stavem předmětu aukce tak, aby jeho podání (nabízená cena) bylo učiněno na základě dostatečné informovanosti Dražitele a že poskytnuté dokumenty (zejména tato aukční vyhláška) jsou pro jeho účast a činění podání v aukci dostačující, dále že si je řádně přečetl, rozumí jim a bez výjimky s nimi souhlasí a nemá žádné připomínky. V tomto smyslu upozorňujeme dražitele a zájemce, že Odhad obvyklé tržní ceny předmětu aukce je pouze orientační, dražitel si sám udělá svůj názor na hodnotu předmětu aukce, zejména doporučujeme porovnání s jinými nabízenými nemovitostmi v daném místě a čase. Na jakékoliv pozdější reklamace není možné brát zřetel. Další doplňující informace naleznete na portále www.rychledrazby.cz.
 12. Aukční jistota a finanční podmínky účasti v aukci
  Aukční jistotu musí nejpozději do termínu uvedeném v této aukční vyhlášce složit každý účastník na číslo účtu 123-3851230297/0100  ve výši jak je uvedeno na řádku uvozeném "Aukční jistota:" na straně č. 1 této aukční vyhlášky. Jako variabilní symbol uveďte variabilní symbol uvedený na straně č. 1 této aukční vyhlášky a jako specifický symbol uveďte Vaše IČ v případě že dražíte jako právnická osoba nebo Rodné číslo v případě, že dražíte jako fyzická osoba. Účastník, který nesloží tuto jistotu včas, nemusí být připuštěn do aukce.

  Každý účastník aukce je povinen složit Poskytovateli aukční jistotu, jako jistotu na úhradu jeho služeb a umožnění připuštění do aukce pro případ, že se stane vítězem aukce. Každému účastníkovi, který v aukci nezvítězí, bude aukční jistota odeslána zpět na účet, ze kterého byla odeslána, a to nejdéle  po uplynutí 4 pracovních dnů ode dne ukončení aukce. Složení aukční jistoty v hotovosti je přípustné po předchozí dohodě s Poskytovatelem. Účastníkovi, který se stane vítězem, bude aukční jistota neprodleně zúčtována jako úhrada smluvených služeb. Složená aukční jistota není součástí Dražitelem nabídnuté kupní ceny. Za smluvené služby se rozumí zejména zprostředkování příležitosti učinit nejvyšší podání využitím portálu rychledrazby.cz. Aukční jistota bude Vítězi aukce vrácena pouze v případě, že k realizaci prodeje nedojde výhradně z důvodů odmítnutí nebo nemožnosti podpisu kupní smlouvy na straně vyhlašovatele resp. vlastníka anebo z důvodu oprávněného odstoupení vítěze aukce. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.

  Aukční jistota nebude také vrácena účastníku aukce, který je se svojí nabídkou další v pořadí po vítězi aukce (institut Vítěz v pořadí). Pokud vítěz aukce odmítne splnit svoji nabídku anebo se ukáže, že není schopen splnit svoji nabídku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn na pokyn vyhlašovatele aukce označit jeho příhoz za neplatný a vítězem aukce se pak stane další Dražitel v pořadí s nejvyšší nabídkou učiněnou v aukčním jednání (dále též "Vítěz v pořadí"). Každý Dražitel v pořadí za vítězem aukce je svojí nabídkou vázán po dobu 30 dnů i po ukončení aukce, a pokud se stane Vítězem v pořadí, je povinen plnit svůj závazek, jako kdyby byl vítězem aukce. Takový postup lze vůči Vítězi v pořadí uplatnit na pokyn Vyhlašovatele pouze 30 dnů po ukončení aukce. Princip Vítěze v pořadí může uplatnit pouze vyhlašovatel aukce, nikoliv Dražitel.  V okamžiku, kdy vítěz aukce splní své závazky vůči vyhlašovateli před uplynutím lhůty 30 dnů od ukončení aukce, bude o této skutečnosti poskytovatel Vítěze v pořadí neprodleně informovat a vrátí aukční jistotu na účet Vítěze v pořadí nejdéle do 4 pracovních dnů od splnění závazků vítězem aukce vůči vyhlašovateli. Odesláním aukční jistoty na níže uvedený účet Poskytovatele s výše uvedeným Dražitel bez výhrad souhlasí.
 13. Postup po vítězství v aukci
  Portál www.rychledrazby.cz označí vítěze aukce v protokolu o provedeném jednání, a to jeho identifikačním číslem v aukci. Tento vítěz je svým podáním (nabídnutou kupní cenou) vázán a má povinnost uzavřít kupní smlouvu a uhradit kupní cenu v penězích (korunách českých) ve Lhůtě pro odkoupení, která je uvedena v počtu dnů, jak je uvedeno v dražební nebo aukční vyhlášce "Lhůta pro odkoupení", a to počínaje ode dne ukončení aukčního jednání (dále též lhůta). Po marném uplynutí této lhůty, tedy neuhrazením kupní ceny a nepřistoupením k podpisu kupní smlouvy v této lhůtě, ztrácí vítěz aukce nárok na koupi předmětu aukce. Jiná forma plnění mimo peněz není přípustná, pokud se na ní Vyhlašovatel a Dražitel nedohodnou. Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout způsob plnění, který by byl nestandardním anebo by generoval riziko neuhrazení celé nabídnuté kupní ceny. V takovém případě jsou vítěz i vyhlašovatel povinni využít jiná dostupná běžně používaná řešení pro úhradu kupní ceny. Pokud vítěz nesplní svoji povinnost uhradit kupní cenu a uzavřít kupní smlouvu ve lhůtě, není vyhlašovatel vůči vítězi ničím nadále vázán a může nabídnout předmět aukce ke koupi jinému zájemci. V případě zmaření aukce vítězem aukce nebo vítězem aukce v pořadí,  bude složená jistota použita k úhradě smluvní pokuty ve výši aukční jistoty, vystavené poskytovatelem za zmaření aukce. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít a to v případě, že pozbude právo s předmětem aukce nakládat, případně když nebude možné z výtěžku aukce případně z jiných důvodů uspokojit práva případných věřitelů. Totožnost vítěze aukce je dána údaji obsaženými v uživatelském účtu založeném na portále www.rychledrazby.cz  a způsobem přihlášení do aukčního jednání. Pokud Dražitel prokáže plnou mocí, že dražil za jiného, může se souhlasem Vyhlašovatele aukce i Dražitele předmět aukce na základě dohody nabýt i třetí osoba. Aukční jistota se však vždy zúčtuje vůči Dražiteli. Každý přihlášený účastník aukce souhlasí a dává pokyn k tomu, aby pokud se stane Vítězem aukce nebo Vítězem v pořadí, Poskytovatel předal všechny osobní a kontaktní údaje ihned po ukončení aukce, jak je poskytli dražitelé při registraci, vyhlašovateli aukce a majiteli předmětu aukce, aby je tito mohli za účelem vypracování dokumentů a dojednání dalších podmínek převodu předmětu aukce kontaktovat a dokumentaci připravit.
 14. Důvody k upuštění od aukce
  Od aukčního jednání může být upuštěno v těchto případech:
  - vyhlašovatel pozbude právo předmět aukce prodat
  - dojde k významné změně právního nebo fyzického stavu předmětu aukce
  - poskytovatel může od aukce z jakéhokoliv důvodu upustit, a to zejména z důvodu porušení povinností na straně vyhlašovatele nebo z důvodu odůvodněných pochybností, v takovém případě je povinen upuštění odůvodnit
  - pokud vyjde najevo, že předmět aukce nemohl být z jiného důvodu prodán formou této elektronické aukce

  V případě, že bude upuštěno od aukce, budou zájemci informováni včetně odůvodnění prostřednictvím aukčního prostředí www.rychledrazby.cz  nebo na jejich e-mail, či jiným vhodným způsobem. Pokud některá z výše uvedených skutečností vyjde najevo po ukončení aukce, je důvodem pro oprávněné odstoupení od povinnosti  uzavření kupní smlouvy Vyhlašovatelem i Vítězem aukce. V takových případech jsou si strany povinny vrátit poskytnutá plnění a dále vůči sobě nemají žádných dalších nároků či pohledávek.
 15. Podmínky převodu (a kupní smlouva) 
  K převodu vlastnického práva dojde uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnického práva. K financování je možné využít hypoteční úvěr, jistotní účet nebo notářskou úschovu. Riziko poskytnutí resp. neposkytnutí úvěru nese vítěz aukce a doporučujeme předem před zahájením aukce tuto skutečnost u úvěrující banky dražitelem prověřit. Neposkytnutí úvěru není důvodem pro vrácení aukční jistoty. Vyhlašovatel aukce si vyhrazuje právo požadovat po vítězi aukce takový způsob úhrady kupní ceny, textaci kupní smlouvy a součinnost, který je slučitelný s obecně platnými právními normami a zvyklostmi při převodu movitého a nemovitého majetku, zejména s ohledem na nutnost vypořádání závazků.  Předmět aukce bude kupujícímu řádně protokolárně předán se všemi podklady, které jsou k dispozici, nejpozději do pracovních 30 dnů ode dne uhrazení celé kupní ceny a podpisu kupní smlouvy. Vítěz aukce je povinen si je v této lhůtě převzít. Pokud tak neučiní, mají se za převzaté a riziko škod přechází na vítěze aukce nejpozději uplynutím této lhůty.
 16. Jiná ustanovení
  Složením aukční jistoty do aukce zájemce resp. Dražitel stvrzuje, že se seznámil s aukční vyhláškou, Odhadem obvyklé tržní ceny, Definicí užitých pojmů a Průběhem aukce, případně s dalšími dokumenty zveřejněnými ve stejné sekci "Dokumenty" (dále též Aukční dokumenty, které jsou přiloženy v sekci "Dokumenty" na detailu aukce), že jim rozumí, souhlasí s nimi a zavazuje se dle podmínek této aukční vyhlášky a ostatních výše uvedených dokumentů svoje závazky řádně a včas plnit. Poskytovatel tímto prohlašuje, že mu u některých aukcí vlastník budovy nepředal podle § 7a, odst. 2 písm. e zákona č. 406/2000 ve znění pozdějších předpisů (zejména zákona č. 103/2015) grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; a tedy v souladu se zákonem zprostředkovatel uvádí v této vyhlášce a dále i v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, tedy klasifikační třídu G. Jakmile vlastník svoji povinnost splní, zprostředkovatel skutečnou klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti zveřejnění grafickou či jinou částí PENB v sekci "Dokumenty", nebo ji poskytne vítězi aukce. Poskytovatel jakkoliv neodpovídá za jakékoliv vlastnosti jakékoliv povahy, neodpovídá za žádné vady či závady předmětu aukce a v případě jejich vzniku či objevení je nemůže a nebude vítěz aukce reklamovat vůči Poskytovateli portálu. Případné vady či závady se vítěz aukce zavazuje řešit výhradně s majitelem předmětu aukce a své komentáře a svá případné oficiální stanoviska v této rovině spojovat a řešit výhradně s majitelem předmětu aukce.
 17. Závěrečná ustanovení
  Základním smyslem aukce je zprostředkovat příležitost majiteli předmětu aukce a vítězi aukce uzavřít kupní smlouvu za podmínek definovaných v Aukčních dokumentech a za nejvyšší cenu nabídnutou dražitelem, resp. Vítězem anebo Vítězem v pořadí. Pokud vznikne nejasnost nebo neúplnost, bude situace vykládána podle tohoto základního smyslu jednání. Vyhlašovatel aukce, je-li odlišný od majitele předmětu aukce, zodpovídá za to, že jedná v souladu a na základě vůle majitele předmětu aukce, přičemž Poskytovatel portálu není za toto zodpovědný. V případě, že zasáhne před aukcí, v průběhu aukce nebo po skončení akce vyšší moc související s vládními opatřeními COVID -19, nebo dojde k prodlení se splněním závazků na straně vyhlašovatele aukce, dražitele nebo poskytovatele aukčního prostředí související s onemocněním COVID -19, mohou být lhůty pro splnění závazků přiměřeně prodouženy o dobu nařízení vládních opatření, nebo nemoci či karantény na straně vyhlašovatele aukce, dražitele nebo poskytovatele aukčního prostředí. Každý účastník má možnost se informovat na způsob přihlášení, připuštění, průběh aukce i následné povinnosti v případě vítězství v aukci na tel. čísle 774 282 566 - vyřizuje Radek Pilař. Účastníkům, kteří nesplnili prokazatelně podmínky pro účast v aukci v termínech uvedených v této aukční vyhlášce, nemusí být umožněno se aukce zúčastnit. V případě sporné situace (např. prokazatelně odeslaná záloha, ale nezaúčtovaná bankou na straně Poskytovatele) si vyhrazuje Poskytovatel právo účastníka nepřipustit.

  Vedle této vyhlášky je v sekci dokumenty u detailu aukce k dispozici dokument Definice užitých pojmů a Průběh aukce. Přihlášením do aukce a splněním podmínek aukce vyjadřuje dražitel s těmito souhlas.

  Poskytovatel aukčního prostředí si vyhrazuje v odůvodněných případech právo na změnu podmínek aukce, je však o tom povinen na webové stránce v detailu aukce účastníky aukce před zahájením aukce informovat.

 

Ve smyslu zákona č. 378/2015 Sb má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

Platné od 1.2.2021, Společnost TRADE REALITY s.r.o. – Realitní, aukční a dražební společnost, Poskytovatel aukčního prostředí